Huisreglement

HUISREGLEMENT

ALGEMEEN REGLEMENT 2020 – 2021


Just Dance streeft naar een warm groepsgevoel, zowel binnen als buiten de danszaal. Volgende regels zijn van toepassing en worden ten allen tijde nageleefd. 

Neem dit reglement grondig door, het maakt deel uit van onze overeenkomst.1. INSCHRIJVINGEN:


 • Inschrijven doe je in de dansschool of via www.dansstudio-justdance.be.
 • Een inschrijving is pas volledig na ontvangst van betaling. Indien de betaling aan het begin van de 3e les niet is geschied, is het niet meer mogelijk de lessen verder te volgen.
 • Een inschrijving bevat steeds 20 euro administratieve kosten (dus geen extra kost).
 • De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • De jaarlijkse bijdrage (lidgeld) voor de leden wordt vastgesteld door het Just Dance team en kan jaarlijks herzien worden.
 • Je betaalt de gemiddelde prijs per seizoen, het aantal lessen verschilt naargelang de dag waarop je les volgt. Indien er tijdens de betaalde lessenreeks extra lessen gegeven worden, wordt er door Dansstudio Just Dance geen extra lesgeld aan de danser gevraagd.
 • Een inschrijving wordt nooit terugbetaald. In geval van langdurige ziekte of blessure en op vertoon van een doktersattest, worden de lessen overgedragen naar een volgend dansseizoen.
 • Een sportverzekering afsluiten is niet verplicht, maar wel aan te raden. Onze dansstudio is aangesloten bij Danssport Vlaanderen vzw. De sportverzekering bedraagt €5 voor -18 jarigen en €9 voor +18 jarigen. Deze verzekering staat los van het inschrijvingsgeld.
 • De verzekering dekt burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de dansactiviteiten en lichamelijke letsels opgelopen tijdens de lessen en de reisweg heen en terug.
 • Afhankelijk van je ziekenfonds kan je voor één van je sportactiviteiten een deel van het inschrijvingsbedrag terugkrijgen. Als je een formulier van jouw ziekenfonds meebrengt, vullen wij het voor je in.
 • Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn in een lesuur kan beslist worden dit te annuleren (met terugbetaling van het lidgeld) of een alternatief voor te stellen (bijvoorbeeld samenvoeging met een andere groep).
 • Elk lid geeft blijk van kennis van het huishoudelijk reglement d.m.v. aanvaarding hiervan bij de inschrijving en aanvaardt hierdoor de vooropgestelde voorwaarden.


ANNULATIE van inschrijving & registratie door de dansschool:

 • Wanneer de danser na herhaaldelijk aanmanen het cursusgeld niet betaald heeft.
 • Wanneer de danser niet meer komt opdagen voor de cursus. De dansschool zal in geval van regelmatige afwezigheid de ouders/voogd via e-mail/telefonisch trachten te bereiken. Zonder antwoord van de ouders/danser wordt zijn/haar inschrijving geannuleerd. Het resterende lesgeld kan niet teruggevorderd worden.
 • De cursus zit vol en de cursus is niet betaald.
 • Opgelet, als u registreert en inschrijft voor een cursus en nooit komt opdagen, zonder melding of annulatie, kan Dansstudio Just Dance u een administratieve kost aanrekenen van €15. U neemt hierdoor de plaats in van andere dansers die niet meer kunnen inschrijven en wel graag naar de dansles willen komen. 2. DANSLESSEN:


 • Start van het dansseizoen is voorzien op maandag 7 september 2020.
 • Einde van het dansseizoen is voorzien op maandag 24 mei 2021.
 • Het zijn de lesgevers die beslissen in welke groep een danser de danslessen volgt al naargelang leeftijd, prestaties, opgedane kennis en vorderingen. Een danser kan na evaluatie van de docent in een lagere of hogere groep geplaatst worden. Dit met het doel het niveau van de danser te respecteren.
 • De leden zijn 5 à 10 min voor aanvang van de les aanwezig en wachten in stilte zonder de voorgaande les te storen.
 • De leden blijven aanwezig tot het einde van de dansles.
 • Dansers mogen tijdens de les de danszaal NIET verlaten.
 • Indien de danser de les niet kan bijwonen, moet dit ten laatste 24u voor de les aan de lesgever gemeld worden. Telefoonnummers van de leraren vindt u in het informatiebundeltje, uitgedeeld tijdens de eerste dansles. U kan ook verwittigen via mail naar info@dansstudio-justdance.be.
 • Dansers die onregelmatig de lessen bijwonen zullen het jaarlijks dansoptreden ontzegd worden!
 • Bij kwetsuren die het dansen beletten, is het raadzaam toch de lessen passief bij te wonen. Bij repetities is dit verplicht!
 • Wanneer je tijdens de les gekwetst bent/raakt, meld dit dan onmiddellijk aan je lesgever. Dit is belangrijk voor de verzekering!
 • Er is geen compensatie of vervangende les voorzien indien de lessen niet kunnen doorgaan door onvoorziene omstandigheden zoals ziekte docent, extreme weersomstandigheden, onbeschikbaarheid van de danszaal, ontslag docent of indien zij op officiële feestdagen en schoolvakanties vallen. Indien de docent door omstandigheden niet aanwezig kan zijn, doen we ons best om een vervangende docent te zoeken. Indien we die niet vinden en de les niet kan doorgaan, wordt er geen inhaalles gegeven en het lesgeld wordt niet terugbetaald.
 • Leden worden per e-mail en, afhankelijk van het tijdstip, ook per sms verwittigd van eventuele wijzigingen aan het lessenrooster.
 • Wanneer je zelf een les mist, kan je deze niet recupereren.
 • Indien te veel leden hun afwezigheid vooraf melden kunnen lessen geannuleerd of samengevoegd worden.
 • Alle leden proberen om elke les aanwezig te zijn. Als iemand een les gemist heeft, moeten we de les erna met heel de groep alles herhalen. Als we een dans of oefening met 2 doen, is het ook niet leuk om met een "schim" te moeten dansen. Verplaatsingen in een dans kunnen niet ingeoefend worden als de groep niet voltallig is. Zorg er dus voor dat je niet alleen voor jezelf maar ook voor je medeleden in de les aanwezig bent.
 • Bij geregeld voorkomen van ongepast, moeilijk gedrag tijdens de danslessen (bijvoorbeeld te kort aan motivatie, brutaliteit, verbaal en/of fysiek geweld, …) wordt er een eerste maal mondeling contact opgenomen met de ouders van de danser of de danser zelf (bij +18-jarigen). Het gedrag van de danser wordt na deze kennismaking geëvalueerd door de betrokken docent. Wanneer na een tweede verwittiging geen verbetering kan vastgesteld worden, heeft de vereniging het recht deze danser uit te sluiten zonder terugbetaling van het lidgeld.
 • U dient, als ouder of verantwoordelijke, uw kind te begeleiden tot de lesgever in de zaal aanwezig is en uw kind onmiddellijk na de les weer af te halen. Wij kunnen als school geen opvang bieden voor en na de te volgen les.


EXTRA:

 • Loop en roep niet in de gangen. Anders stoor je de lessen die dan bezig zijn en toon je geen respect voor de andere dansers en docenten.
 • Laat geen kledij, drinkflesjes en papiertjes rondslingeren. Laat dus zeker de danszalen, kleedkamer en de gang netjes achter als je ze verlaat.
 • Stoor de docenten niet voor of na de lessen. Maak via het secretariaat een afspraak als je een gesprek wenst met de docent. Het is niet de bedoeling dat de docent tijd verliest door ouders en/of dansers te woord te staan voor een langdurig gesprek.
 • Gebruik geen gsm tijdens de danslessen. Dit geldt zowel voor dansers als docenten, behalve bij zeer dringende gevallen. Je mag je gsm meenemen in de zaal en leg hem op de tafel bij de docent. Zet hem wel op “stil”.
 • Draag geen juwelen, oorringen en uurwerken tijdens de danslessen. Lichamelijke schade aan jezelf of andere dansers door het dragen van juwelen tijdens de lessen valt buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging.
 • Zorg er ook voor dat je nagels niet te lang zijn. Op deze manier voorkom je dat je de andere dansers of jezelf kwetst.
 • Draag gemakkelijke aanpassende en aangepaste danskledij (training, legging, short, T-shirt, topje)  dus geen jeans en/of stadskledij + aangepaste sportschoenen.
 • Haar bijeen, zodat het niet hindert bij het dansen.
 • Ga nooit de trap op en af op je kousen. Dit om uitglijden te vermijden.
 • Het is verboden tijdens de lessen te eten en frisdranken te drinken.
 • Water is toegestaan tijdens de lessen, zelfs aanbevolen.
 • Kauwgom is ten strengste verboden.
 • Ouders en begeleiders zijn enkel toegelaten in de danszaal om hun kinderen naar de les te begeleiden of hen te helpen indien ze jonger zijn dan 8 jaar. De ervaring heeft ons geleerd dat de leden de les beter volgen als er geen bekende gezichten komen kijken. Afwijkingen kunnen uitzonderlijk toegestaan worden na overleg met de lesgever.
 • Dansstudio Just Dance en haar docenten kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of schade aan kledij, evenals andere persoonlijke bezittingen. Dit zowel tijdens de dansles als op mogelijke wedstrijden en optredens. Dit neemt niet weg dat wij al het mogelijke doen om dansers respect voor elkaars eigendom te laten opbrengen. Gelieve overal duidelijk je naam aan te brengen zodat vergeten kledij kan worden terugbezorgd.
 • Dansstudio Just Dance en haar docenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel opgelopen tijdens deelname aan de door haar georganiseerde activiteiten.
 • Dansstudio Just Dance en haar docenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor voorvallen die gebeuren voor of na de uren van de les waarvoor u zich inschrijft.
 • Vergeten en verloren voorwerpen worden bijgehouden in een niet-afgesloten ruimte (in de sporthal) en worden op het einde van elke dansjaar weggegooid of geschonken aan een goed doel. Dansstudio Just Dance kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
 • Alle leden hebben respect voor het aanwezige materiaal en de zaal! 3. GEDRAG:


 • Dansers houden zich aan de regels door de club opgesteld.
 • Ook buiten de danszaal, in en rond de sporthal is goed gedrag gewenst.
 • Beslissingen van de lesgevers moeten worden gerespecteerd. Beleefdheid staat hoog in ons vaandel.
 • Dansstudio Just Dance behoudt zich het recht voor om een ieder de toegang tot de dansschool te weigeren zonder het opgeven van redenen.
 • Wanneer de leden in het openbaar verschijnen in kledij die het logo van de dansstudio draagt, is het verboden te roken, alcohol of andere verdovende middelen te gebruiken. Dit kan aanleiding geven tot uitsluiting zonder teruggave van het lidgeld.
 • Het lid moet steeds in acht nemen dat zij bij het dragen van kledij die het logo van de dansstudio draagt op dat moment ook de vereniging vertegenwoordigt.
 • Drugs en doping  worden niet getolereerd en hebben onmiddellijke schorsing en intrekking van de lidkaart tot gevolg en u wordt onmiddellijk de toegang tot de gebouwen ontzegd.
 • Discriminatie en seksuele intimidatie wordt niet getolereerd en zal uiteraard bestraft worden met het intrekken van de lidkaart tot gevolg en u wordt onmiddellijk de toegang tot de gebouwen ontzegd.
 • In onze dansstudio hebben we respect voor elkaar en doen we aan fair-play.
 • Gsm-gebruik tijdens de danslessen wordt niet getolereerd. Uitzondering voor noodgevallen, te bespreken met de lesgever.
 • Jongeren minder dan 18 jaar mogen geen alcohol nuttigen in de gebouwen.
 • Er heerst een algemeen rookverbod in de gebouwen.
 • Bij verhuizing wordt u verzocht uw nieuwe adres door te geven. Tevens wordt u verzocht bij wijziging van uw telefoonnummer en/of e-mailadres dit te melden.4. OPTREDENS:


Iedereen die zicht inschrijft wordt verwacht deel te nemen aan het jaarlijks dansoptreden.


Hou volgende dagen vrij voor repetities en optreden:

vanaf maandag 10 mei 2021 tem maandag 24 mei 2021.


Alle info over verdere repetities, timing optreden + ticketverkoop volgt!


Het zijn de lesgevers die beslissen over het al dan niet deelnemen van een danser aan een optreden en dit aan de hand van de regelmaat van de gevolgde lessen,  prestaties en gedrag.


Denk eraan dat wij bij EXTRA optredens (en wedstrijden) het visitekaartje vormen van Dansstudio Just Dance. Zorg dan ook dat beleefdheid, inzet en glimlach niet ontbreken.
5. AUTEURSRECHT:


Alle choreografieën zijn auteursrechterlijk beschermd. Dit houdt in dat er tijdens de lessen/demonstraties/open lessen/optredens en andere openbare activiteiten geen beeldmateriaal mag verzameld worden zonder toestemming van de docent.


Het is verboden choreografieën of zelfs delen ervan, zonder toestemming van de verantwoordelijke van Just Dance openbaar te maken of door te geven aan derden, dit uit respect voor de vele uren voorbereiding! Deze zomaar doorgeven aan derden of er zelf gebruik van maken, toont geen respect naar de choreograaf toe.  Gebeurt dit toch kan de danser/ex-danser beschuldigd worden van plagiaat.


Het logo van de Dansstudio Just Dance kan enkel gebruikt worden voor publicaties eigen aan de dansstudio. Het logo mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen of aangepast worden zonder toestemming van de verantwoordelijke van Dansstudio Just Dance.


Beeld-, video- en fotomateriaal van de dansers (zowel tijdens de lessen als externe activiteiten) mag door de vereniging ten allen tijde gebruikt worden voor promotiemateriaal. Indien u hier bezwaar tegen hebt, moet dit schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij inschrijving van het lid.


Het is verboden affiches en/of ander promotiemateriaal van de dansstudio te hangen tegen/aan openbare gebouwen zonder een daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming verkregen te hebben van de dansstudio.


Elke danser/ex-danser, die zelfstandig of in opdracht van andere dansscholen, evenementen, workshops, danslessen en/of dansdemonstraties, etc. gaat geven aan derden, mag hiervoor geen dansers van Just Dance aanspreken zonder toestemming van de verantwoordelijke van Just Dance.  Bij niet naleving van deze regel wordt hij/zij aansprakelijk gesteld en wordt de samenwerking tussen beide partijen onmiddellijk stopgezet.


Dansstudio Just  Dance                      info@dansstudio-justdance.be                                       0499/237 250